JURAJSKI KLUB
OYAMA KARATE

Trenujemy w Olkuszu od 1993 roku.
Jesteśmy Największym Klubem Kontaktowego, twardego japońskiego Karate w Olkuszu i okolicach. Licencjonowanym przez Związek Sportowy OYAMA Polską Federacje Karate oraz OYAMA International Karate Federation.
krzaczki
OYAMA PERFECT Karate

Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH

1.

W zajęciach/treningach-rekreacyjnych i sportowych klubu może uczestniczyć każdy, kto:
 • otrzymał zgodę instruktora prowadzącego zajęcia;
 • wypełnił deklaracje członkowskie;
 • podpisał oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w zajęciach, dobrym stanie zdrowia i posiadaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do uczestnictwa w zajęciach klubu.
 • przedstawił/okazał instruktorowi aktualne i odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych Oyama Karate.
 • opłacił składki członkowskie: roczną i miesięczną w kwocie ustalonej przez Zarząd JKOK na dany rok szkoleniowy za miesiąc z góry, płatną do 5-go dnia każdego miesiąca u instruktora prowadzącego zajęcia lub na konto JKOK – ALIOR Bank 70 2490 0005 0000 4500 5919 0846 z zaznaczeniem: „Składka za rok/m-c……..” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej!

UWAGA!

 • składka jest kwotą zryczałtowaną, zawiera dni wolne wynikające z kalendarza, absencja treningowa uczestnika nie ma wpływu na jej wysokość.
 • samowolne odliczanie składek nie jest honorowane – usprawiedliwione odliczenia są możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu tego z instruktorem.
 • w przypadku nieobecności powyżej 1 m-ca zwolnienie z opłacenia składki następuje tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 • w przypadku nieusprawiedliwionej absencji powyżej m-ca składka za dany m-c wynosi 50% obowiązującej składki w danej sekcji.
 • w przypadku braku wpłaty składki instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.
 • składka płatna po terminie (po 10 dniu miesiąca) wzrasta o 20 zł.
Osoby nie mogące dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie powinny ustalić inny termin wpłat z instruktorem.

2.

Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, piętnaście minut przed ich rozpoczęciem, tak aby zdążyć się przebrać i zająć miejsce w sali (dojo) lub ewentualnie przygotować sprzęt do treningu - tarcze, worki itp.

3.

Z szatni na salę przechodzimy w klapkach lub boso (obowiązkowo).Rodzice lub opiekunowie proszeni są o nie przemieszczanie się przez salę w obuwiu.

4.

Za rzeczy pozostawione w szatni czy na korytarzu instruktorzy ani właściciel sali nie odpowiadają.

5.

Obowiązkowy ubiór treningowy to: Sekcje Oyama Karate – kimono z naszywkami stylowymi (dla osób nowych - długie spodnie i koszulka , a po 5 m-cach treningu – kimono z naszywkami stylowymi)

6.

Jednorazowa składka roczna zawierająca m.in. obowiązkowe ubezpieczenie NNW, członkostwo klubowe JKOK, składkę licencyjną na rzecz Oyama PFK wynosi: 50 zł.

7.

Za  miesiące: maj i czerwiec każdego roku szkoleniowego  składka płatna jest do 5 maja łącznie za te dwa m-ce.

8.

Treningi nie odbywają się w dni oznaczone jako „czerwone” w kalendarzu a także w czasie przerw świątecznych w szkołach. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły lub choroby instruktora - zajęcia te można odrobić biorąc udział w treningach innych sekcji klubu. W trakcie ferii zimowych zajęcia poszczególnych grup/szkół są połączone i odbywają się dla wszystkich w wybrane dni w różnych szkołach.
  Dziękujemy za współpracę Prezes Zarządu JKOK Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan